Information från Arbetarekommuns valberedning

På önskemål av Arbetarekommunens valberedning sammankallande Therese Englund kommer här en lista på de uppdrag över vilka poster som ska tillsättas och vem som idag sitter på dem. Valberedningen består av Therese ihop med Mårten Blomqvist och Peo Gustafsson. Nomineringsstopp är söndagen den 24 februari. Skicka nomineringar till therese232@gmail.com 1st Ordförande på 2 år: Nu är Ricard Söderberg 2st ledamöter på 2år: Nu är Christina Gustafsson och Anders C Nilsson. Anders har meddelat valberedningen ej…

Läs mer

Rapport från samt presentation av Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens möte 2019-01-09 Efter att Lars Björneld hälsat alla välkomna och talat om att vi måste vara tydliga, modiga och ha framtidstro, kom Stadsarkitekten Mats Karlsson in och berättade att vid byggnadsnämndens möte den 15/11 – 2018 fattade nämnden beslut om att neka bygglov för en fastighet på Gamla Kvarngatan (Smedjan). Beslutet överklagades omgående och inom en vecka hade Länsstyrelsen upphävt nämndens beslut då nämnden inte motiverat sitt skäl till avslag. Ärendet tas upp igen i…

Läs mer