Kommunalrådet har ordet

2018-02-08

Vi vill bygga ett nytt äldreboende som ska ersätta det gamla Lysekilshemmet och vi vill att bygget kommer igång nu. Nedan kan du följa hur de två överklaganden som lämnats in hindrar bygget från att komma igång.

Byggandet av ett nytt äldreboende i Lysekil har stoppats. Oron växer nu för att det kanske inte ens kommer att bli av. Inget parti motsätter sig att ett nytt äldreboende byggs i Fiskebäck. Oenigheten handlar om att vi tillsammans med de samverkande partierna vill låta den kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder bygga äldreboendet. Detta enligt ett koncept framtaget av Riksbyggen som redan används av var tionde kommun i landet. Det motsätter sig Lysekilspartiet som använder sig av verktyget överklaga för att stoppa bygget från att komma igång.

Lysekils omsorgsbostäder har genomfört en upphandling där ett byggföretag tog hem anbudet till ett pris som ligger inom den beräknade kostnadsramen. Det fanns en oro för att dagens höga byggkostnader skulle göra att priset skenade iväg men så blev inte fallet.

I december 2017 fattade därför kommunfullmäktige beslut om att bevilja borgen till Lysekils omsorgsbostäder så att byggnationen av det nya äldreboendet kunde starta.
Då överklagades ärendet av Lysekilspartiets oppositionsråd. Strax efteråt begärdes inhibition av fullmäktiges beslut vilket innebär att bygget av det nya äldreboendet inte får starta förrän förvaltningsrätten avgjort överklagningsärendet.

Kommunen kan överklaga beslutet om inhibition till kammarrätten. Detta kommer inte att göras eftersom det finns en risk för att handläggningstiden hos förvaltningsrätten drar ut på tiden då man kan komma att avvakta kammarrättens beslut innan ärendet handläggs.

Att överklaga demokratiskt fattade beslut till förvaltningsrätten har visat sig vara ett effektivt sätt att fördröja eller till och med omöjliggöra verkställandet av de beslut som fattas i kommunerna. Förvaltningsrätten har som mål att avgöra överklagade ärenden inom sex månader. Det håller de inte längre. En överhopning av ärenden samtidigt som de inte tillskjuts mer resurser gör att tiden blir allt längre innan ärenden avgörs och vinner laga kraft. I april beslutade fullmäktige att teckna ett samverkansavtal med Lysekils omsorgsbostäder om det nya äldreboendet vilket överklagades av en annan person i kommunen. Detta ärende har förvaltningsrätten ännu inte behandlat trots att det gått nio månader. Lägg därtill att ärenden som överklagats till förvaltningsrätten kan överklagas till ytterligare två instanser som var och en tar ytterligare ett halvår på sig innan de prövar ärendet. Då kan det ta upp till två år innan ett beslut i kommunfullmäktige har prövats färdigt i alla överklagandeinstanser och slutligen kan verkställas.

Föreningen kan inte gå vidare och teckna avtal med byggföretaget för att starta byggnationen så länge ärendet är stoppat. Det anbud som Lysekils omsorgsbostäder antagit gäller till strax efter sommaren. Innan dess måste föreningen teckna avtal med byggföretaget annars gäller inte anbudet längre. Föreningen måste då göra om upphandlingen och begära in nya anbud. Ingen kan förutse hur höga de nya anbuden kommer att bli men blir de för höga kan det nya äldreboendet inte byggas.

Med den tid det tar att pröva ett överklagat ärende ser det alltså ut som att ärendet inte är avgjort innan det accepterade anbudet har löpt ut och inte gäller längre. Då spelar det ingen roll vem som får rätt i förvaltningsrätten, affären har redan gått i stöpet.

Jan-Olof Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande


2018-02-06
Starkt och positivt intresse för Lysekil

Med kraftig förkylning i regn och blåst fick jag åter igen äran att avsluta föregående år med nyårstal nere vid hamnen. I minnet av vad som hänt i landet under det gångna året pratade jag om det våld som pågår med terrorattacker och de dödsskjutningar med illegala vapen som vi kunnat följa i framför allt de större kommunerna. Men jag tog också upp hur aktiviteter som Me-too rörelsen och Pridefestivaler på ett positivt sätt förändrar såväl världen som vår omedelbara närhet så att alla accepteras och respekteras för den man är vilket skapar en värld som är bättre för oss alla.

Många positiva saker händer i vår kommun, bl.a. att vi får förfrågningar från olika företag om att etablera sig i vår kommun. Flera förfrågningar resulterar inte i en etablering och då kan det vara viktigt att använda detta på bästa sätt så att kommunen går stärkt ur situationen. Förfrågan om att etablera en ny djuphamn i Brofjorden är ett sådant ärende som också väcker andra företags intresse för Lysekil. Företaget som stod bakom förfrågan drog sig ur projektet med det är samtidigt som en av våra invånare sa, så här mycket reklam har inte kommunen fått sedan julkalendern spelades in i Lysekil.

Beskedet att forskningsfartyget Svea kommer att hamna i Lysekil är ytterligare en av de ljuspunkter vi har att se fram emot. Fartyget som beställts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kommer att byggas färdigt under 2018. Testturer ska sedan utföras innan Svea kommer till Lysekil under våren 2019 där hon kommer att ha sin hemmahamn vid Gullmarskajen. Inför Sveas ankomst ska VA, el och fjärrvärme installeras som ska kunna kopplas direkt till fartyget.

En ny byggnad som ska också sättas upp. Förutom att Svea blir en stolthet för hela Lysekil för den också det goda med sig att den här delen av hamnen blir uppfräschad och moderniserad.Intresset för Lysekil hänger samman med den bild vi skapar av vår kommun. Vi behöver ta vara möjligheterna när de erbjuds och lyfta fram det positiva i det som händer i vår kommun, då kommer intresset för Lysekil att vara fortsatt starkt.

Jan-Olof Johansson

Kommunalråd, Lysekils kommun

Kommentarer inaktiverade.