Överklaganden stoppar nya äldreboendet i Lysekil

2018-02-08

Vi vill bygga ett nytt äldreboende som ska ersätta det gamla Lysekilshemmet och vi vill att bygget kommer igång nu. Nedan kan du följa hur de två överklaganden som lämnats in hindrar bygget från att komma igång.

Byggandet av ett nytt äldreboende i Lysekil har stoppats. Oron växer nu för att det kanske inte ens kommer att bli av. Inget parti motsätter sig att ett nytt äldreboende byggs i Fiskebäck. Oenigheten handlar om att vi tillsammans med de samverkande partierna vill låta den kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder bygga äldreboendet. Detta enligt ett koncept framtaget av Riksbyggen som redan används av var tionde kommun i landet. Det motsätter sig Lysekilspartiet som använder sig av verktyget överklaga för att stoppa bygget från att komma igång.

Lysekils omsorgsbostäder har genomfört en upphandling där ett byggföretag tog hem anbudet till ett pris som ligger inom den beräknade kostnadsramen. Det fanns en oro för att dagens höga byggkostnader skulle göra att priset skenade iväg men så blev inte fallet. I december 2017 fattade därför kommunfullmäktige beslut om att bevilja borgen till Lysekils omsorgsbostäder så att byggnationen av det nya äldreboendet kunde starta.
Då överklagades ärendet av Lysekilspartiets oppositionsråd. Strax efteråt begärdes inhibition av fullmäktiges beslut vilket innebär att bygget av det nya äldreboendet inte får starta förrän förvaltningsrätten avgjort överklagningsärendet.

Kommunen kan överklaga beslutet om inhibition till kammarrätten. Detta kommer inte att göras eftersom det finns en risk för att handläggningstiden hos förvaltningsrätten drar ut på tiden då man kan komma att avvakta kammarrättens beslut innan ärendet handläggs.

Att överklaga demokratiskt fattade beslut till förvaltningsrätten har visat sig vara ett effektivt sätt att fördröja eller till och med omöjliggöra verkställandet av de beslut som fattas i kommunerna. Förvaltningsrätten har som mål att avgöra överklagade ärenden inom sex månader. Det håller de inte längre. En överhopning av ärenden samtidigt som de inte tillskjuts mer resurser gör att tiden blir allt längre innan ärenden avgörs och vinner laga kraft. I april beslutade fullmäktige att teckna ett samverkansavtal med Lysekils omsorgsbostäder om det nya äldreboendet vilket överklagades av en annan person i kommunen. Detta ärende har förvaltningsrätten ännu inte behandlat trots att det gått nio månader. Lägg därtill att ärenden som överklagats till förvaltningsrätten kan överklagas till ytterligare två instanser som var och en tar ytterligare ett halvår på sig innan de prövar ärendet. Då kan det ta upp till två år innan ett beslut i kommunfullmäktige har prövats färdigt i alla överklagandeinstanser och slutligen kan verkställas.

Föreningen kan inte gå vidare och teckna avtal med byggföretaget för att starta byggnationen så länge ärendet är stoppat. Det anbud som Lysekils omsorgsbostäder antagit gäller till strax efter sommaren. Innan dess måste föreningen teckna avtal med byggföretaget annars gäller inte anbudet längre. Föreningen måste då göra om upphandlingen och begära in nya anbud. Ingen kan förutse hur höga de nya anbuden kommer att bli men blir de för höga kan det nya äldreboendet inte byggas.

Med den tid det tar att pröva ett överklagat ärende ser det alltså ut som att ärendet inte är avgjort innan det accepterade anbudet har löpt ut och inte gäller längre. Då spelar det ingen roll vem som får rätt i förvaltningsrätten, affären har redan gått i stöpet.

Jan-Olof Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer inaktiverade.