Rapport från samt presentation av Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens möte 2019-01-09 Efter att Lars Björneld hälsat alla välkomna och talat om att vi måste vara tydliga, modiga och ha framtidstro, kom Stadsarkitekten Mats Karlsson in och berättade att vid byggnadsnämndens möte den 15/11 – 2018 fattade nämnden beslut om att neka bygglov för en fastighet på Gamla Kvarngatan (Smedjan). Beslutet överklagades omgående och inom en vecka hade Länsstyrelsen upphävt nämndens beslut då nämnden inte motiverat sitt skäl till avslag. Ärendet tas upp igen i…

Läs mer