Kommunpolitiskt aktuellt

Referat från kommunstyrelsens möte den 6 september 2017

Remiss om regional infrastrukturplan för åren 2018 – 2029
Den regionala infrastrukturplanen är en plan för utbyggnad och upprustning av länsvägar, GC-vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur i regionen under de närmaste tio åren. Remissen är utskickad till alla kommuner och kommunalförbund i VG-regionen som kommunstyrelsen har lämnat ett svar på. I kommunens svar trycker vi framför allt på tre saker. Att fortsätta driva de projekt som redan utpekats i nuvarande plan, att vägar som behöver klara en högre bärkraft för godstransporter (s.k. BK4) byggs ut samt att framtagna vägstråk som binder ihop flera vägar till viktiga transportleder får en hög prioritet i det kommande planarbetet.

Remiss om upphörande av underhåll på Lysekilsbanan
Trafikverket har lämnat en remiss där man anger att man har som målsättning att besluta om upphörande av underhåll av Lysekilsbanan mellan Munkedal och Lysekil. Kommunstyrelsen har besvarat remissen och beskrivit konsekvenser som ett upphörande av trafiken på Lysekilsbanan kan få. Vi säger också att Lysekilsbanan bör rustas upp för att möjliggöra tågtrafik med betydligt högre hastighet och därmed öka attraktiviteten för att använda banan.

Ekonomisk analys av verksamheten i Lysekils Hamn AB
Kommunstyrelsen har tagit del av de rapporter som lämnats i samband med den analys som gjorts om hamnverksamheten i Lysekil. Det blir nu politiska beslut och ställningstaganden som får avgöra hur framtiden i hamnen ska se ut. Kommunstyrelsen lämnar över ärendet till Lysekils Stadshus AB för att arbeta vidare med detta inom kommunkoncernen.

Redovisning av kajbesiktningar
Med några få undantag är alla kajer i Lysekil i dåligt skick och i behov av renovering. Alla kajer har nu undersökts och förslag på åtgärder samt en preliminär tidsplan för detta har tagits fram. Att idag upprusta samtliga kajer till ursprungligt skick beräknas kosta ca 120 mkr. I några områden behöver dock inte hela kajen återställas och i andra områden räcker det med en enklare återställning varför kostnaderna bedöms kunna bli något lägre.

VA-utbyggnad i området Spjösvik Lyse Berga
En i förra mandatperioden utlovad utbyggnad av VA-nätet genom ett område i Lyse Berga till ett nybyggnadsområde i Spjösvik har aldrig blivit av. Genom ett beslut i kommunstyrelsen delas nu VA-utbyggnaden upp i två delar där de befintliga fastighetsägarna i Lyse Berga äntligen kan få sin VA-anslutning och utbyggnadsområdet lämnas med en anslutningspunkt tills området är bebyggt.

Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta stödja de s.k. fiskekommunerna med 20 tkr per år fram till och med 2020.

Vid tangentbordet

JAN-OLOF JOHANSSON

Kommentarer inaktiverade.