Rapport från samt presentation av Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens möte 2019-01-09

Efter att Lars Björneld hälsat alla välkomna och talat om att vi måste vara tydliga, modiga och ha framtidstro, kom Stadsarkitekten Mats Karlsson in och berättade att vid byggnadsnämndens möte den 15/11 – 2018 fattade nämnden beslut om att neka bygglov för en fastighet på Gamla Kvarngatan (Smedjan). Beslutet överklagades omgående och inom en vecka hade Länsstyrelsen upphävt nämndens beslut då nämnden inte motiverat sitt skäl till avslag. Ärendet tas upp igen i nämnden kommande möte, 7/2.

Därefter togs beslut om delegationsordningen förutom på nio punkter som kommer att tas upp igen kommande möte då synpunkter framfördes.

Efter morgonfika var det så dags för presentation av Samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga avdelningar och det började med att förvaltningschefen Per Garenius talade om att förvaltningen har 178 medarbetare, en omsättning på 230 miljoner kronor och en ram på 44 miljoner. Investeringsbudgeten för 2019 är 74 miljoner kr. Visionen är Lysekil 2030 och Per tryckte på hur viktigt det är med tillit och förtroende i allt arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för följande områden:

 • Planläggning
 • Bygglov
 • P-tillstånd
 • Färdtjänst
 • Måltid
 • Kontaktcenter (öppnas under hösten 2019)
 • IT-verksamheten
 • Fastighet
 • Mark och Gata
 • Därefter presenterade varje avdelningschef sin avdelning enligt följande:

Christian Wrangemo, Fastighet, 14 personer med placering i Dalskogen. Äger 73.000 m2 och hyr 38700 m2. Fastighet debiterar endast sina kostnader utan vinstpåslag. Generationsskifte de kommande 10 åren. Mer fokus kommer att ske inom energieffektivisering och optimering. Fastighet har också ansvar för badplatser inom kommunen med en budget på 2 miljoner.

Jenny Clasborn, enhetschef på  Service Städ och Kost. Städ har 34 anställda och Kost 50. 3 ställen har tillagningskök + alla förskolor. Man har hittills skapat 6 st kombinationstjänster inom Städ och Kost. Avdelningen är helt intäktsfinansierad och har en omsättning på 58 miljoner kr.

Anna Wigell, Plan och Bygg. I mars 2019 är man fulltaliga på avdelningen med 17 anställda. Nya lagkrav på ärendehantering med max 10 veckor. Efter 10 veckor minskar priserna med 20% per vecka. Lysekil ligger bra till med en snittid på 21 dagar. Under 2018 har man haft 500 inkommande ärenden och 750 utgående beslut. Stora frågor för avdelningen är digitalisering och bostadsfrågan under kommande år.

Margareta Govik, Mark och Gata, biträdande chef. Fredrik Torstensson slutar 15 februari. 10 personer anställda. Omsättning 32 miljoner varav Småbåtshamnarna står för 10 miljoner. Skötselavtal med Leva AB 10 miljoner kr. Vinterväghållning 2 miljoner. Det har varit mycket svårt att rekrytera personer till avdelningen då det är brist på mark och exploaterings ingenjörer. Per G. ser två alternativ till rekrytering av ny avdelningschef, antingen rekrytera ny chef eller omorganisera så att man delar upp Mark och Gata på befintliga chefer inom förvaltningen. Ansvarsområden för avdelningen är:

 • Mark och exploatering
 • Gator, vägar och kajer
 • Trafik
 • Park och natur
 • Småbåtshamnar

Mål 2019 är:

 • Iordningsställa infart till Valbodalen och Fiskebäckskil
 • Lekplatser centrum Lysekil och Brastad
 • Fiskhamnskajen
 • Omläggning av trottoarer enligt plan

Anders Siljeholm, IT-SML. Från och med 2019 under Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avdelningen servar:

8300 digitala verktyg
3300 telefoner
10600 användare
600 system
400 servrar
Driften är bemannad 24 timmar om dygnet alla årets 365 dagar. Avdelningen har 25 anställda som är placerade i Lysekil. 23 miljoner i omsättning med en tredjedel var av kostnaden till SML kommunerna. Anders tycker att vi ska bli bäst på att locka de ”stora drakarna” till oss med att bygga serverhallar. Vi har förutsättningarna med 4 gradigt kylvatten. Luleå fick sin etablering av Google tack vare snabb bygglovshantering, 1 dag. Valspråket för IT-avdelningen är ”Posse est velle” = Vill man så kan man.

Slutligen vill jag säga att nämndens första möte präglades i mitt tycke av God stämning, Tillit och Framtidstro.

Bästa hälsningar Roger Siverbrant

Kommentarer inaktiverade.