Pressmeddelande från socialdemokraterna i Lysekil angående kommunens budget 2019.

Socialdemokraterna i Lysekil vill gå fram med en nollbudget för år 2019.
Det innebär att 18,4 miljoner kan fördelas utöver tjänstemännens utgångsförslag.
Fördelningen av de 18,4 miljonerna, där 5,8 miljoner är i volymökningar och 12,6 i tillfälligt ekonomiskt tillskott.

Lysekil har en hel del utmaningar och möjligheter. Vi vill satsa på att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Utbildningsförvaltningen har under förra året visat att efterfrågan finns och i dialog med fackliga organisationer har det framkommit att deras medlemmar och kommunens invånare efterfrågar detta. Därför är detta en viktigt satsning för oss, säger Anders C Nilsson Socialdemokraternas gruppledare i Utbildningsnämnden.

Inom socialförvaltningen har en förändringsresa påbörjat. Flera av förvaltningens verksamheter har stora utmaningar och flera anställda har orimligt dåliga arbetsvillkor.  Vi vill satsa på att skapa heltider inom kommunens olika verksamheter så som inom socialförvaltningen. Kortsiktigt kan detta innebära en kostnadsökning men långsiktigt bedöms det leda till kostnadsbesparingar. Detta gynnar både personal och brukare, säger Ricard Söderberg (S) ordförande i socialnämnden.

Vi vill återställa Folkets Husföreningarnas ekonomiska stöd som de såg ut 2006. Folkets Husen i kommunens olika kommundelar är en viktig arena för skapa kulturevenemang och mötesplatser för föreningar och människor. Vi vill också satsa på att öka samarbetet med olika frivilligorganisationer via exempelvis IOP (Idéburet offentligt partnerskap) där grannkommunen Uddevalla ligger längre fram. Vi vill satsa på förebyggande verksamhet för barn och unga med samarbete mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och andra aktörer, säger kommunalråd Jan Olof Johansson (S).

Våra förslag i korthet:

Volymökningar 5,8 miljoner
-2,5 miljoner barnomsorg på obekväm arbetstid (utbildningsnämnden)
-2,9 miljoner förebyggande verksamheter barn och unga (KS)
-0,4 miljoner för att återställa tidigare års sänkta ekonomiska stöd till Folkets Husföreningar samt kommande satsning på frivilligorganisationerna.

Centralt placerade ekonomiska resurser 2019 12,6 miljoner.
-5,0 miljoner öronmärkta för socialförvaltningens omställningsprocess (kommunstyrelsen)
-7,6 miljoner öronmärkta för heltidsresan (Kommunsstyrelsen)

Vad är Idéburet offentligt partnerskap?
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner eller landsting och en ideell verksamhet.
Modellen utvecklades 2010 av Forum, som är branschorganisationen för idéburna organisationer med social inriktning.
IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.

 

Kommentarer inaktiverade.